ACCESS INFORMATION

ACCESS GUIDE ①

1-1

ออกจากจุดตรวจตั๋วสถานี JRโคมัตสึ แล้วเลี้ยวซ้าย

1-2

ออกจากประตูตะวันออก สถานี JRโคมัตสึ

1-3

เดินวนซ้ายเลียบไปตามวงเวียน

1-4

กรุณารอที่ท่าขึ้นรถชัทเทิลบัส

Get Direction