ข้อแนะนำเกี่ยวกับกระบวนการยกเว้นภาษี

รายการที่สามารถดำเนินการขอยกเว้นภาษีได้

ผู้ที่ไม่มีถิ่นพำนักในประเทศญี่ปุ่นและเป็นผู้ซื้อสินค้าด้วยตนเอง (ดำเนินการแทนไม่ได้)

ชาวต่างชาติผู้ไม่มีถิ่นพำนักในญี่ปุ่นและอาศัยอยู่ในญี่ปุ่นไม่เกิน 6 เดือน (ไม่นับวันที่กลับเข้าประเทศญี่ปุ่นอีกครั้ง)

ชาวญี่ปุ่นผู้มีถิ่นพำนักอยู่ในต่างประเทศเป็นเวลาตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป และกลับมาประเทศญี่ปุ่นเป็นการชั่วคราวและพำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 6 เดือน

สินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี

สินค้าทั่วไป
มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นภาษี เมื่อมียอดชำระเงินในวันนั้นๆ ตั้งแต่ 5,000 เยนขึ้นไป (ไม่รวมภาษี)
การบรรจุหีบห่อ

ไม่มีการแต่งตั้ง

ข้อควรระวัง

ต้องนำสินค้าเหล่านี้ออกนอกประเทศญี่ปุ่นภายใน 6 เดือนหลังจากเข้าประเทศ
ขออนุญาตถ่ายสำเนาหนังสือเดินทางในกรณีที่มียอดใช้จ่ายในวันเดียวกันมากกว่า 1,000,000 เยน (ไม่รวมภาษี)

สินค้าที่ใช้แล้วหมดไป
สินค้าทั่วไป+สินค้าที่ใช้แล้วหมดไป
มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นภาษี เมื่อมียอดชำระเงินในวันนั้นๆ ตั้งแต่ 5,000 เยนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 500,000 เยน (ไม่รวมภาษี)
การบรรจุหีบห่อ

1. บรรจุในถุงบรรจุสำหรับสินค้าที่ได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษี

2. ห้ามเปิดถุงบรรจุจนกว่าจะออกนอกประเทศญี่ปุ่น

ข้อควรระวัง

ต้องนำสินค้าออกนอกประเทศญี่ปุ่นภายใน 30 วัน โดยที่ไม่มีการเปิดถุงบรรจุ
หากมีการบริโภคสินค้าภายในประเทศญี่ปุ่น จะมีการเรียกเก็บภาษีการบริโภคเมื่อเดินทางออกนอกประเทศญี่ปุ่น และเพื่อไม่ให้มีการใช้งานสินค้าจนกว่าจะกลับถึงประเทศต้นทาง ทางเราจึงมีการบรรจุหีบห่อที่จะไม่สามารถเปิดได้

《สินค้าที่มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้น》
 • สินค้าที่ซื้อเพื่อการใช้งานส่วนบุคคล (การซื้อสินค้าเพื่อการพาณิชย์จะไม่ได้รับการยกเว้น)
 • การนำสินค้าออกนอกประเทศญี่ปุ่นในการเดินทางกลับประเทศครั้งนี้
  (สินค้าทั่วไปจะต้องนำออกนอกประเทศญี่ปุ่นในระยะเวลาไม่เกิน 6เดือนนับจากวันที่เข้าประเทศญี่ปุ่น และสินค้าอุปโภคบริโภคจะต้องนำออกนอกประเทศญี่ปุ่นภายใน 30 วันนับจากวันที่ซื้อสินค้า)
《เงื่อนไขเรื่องยอดเงิน》
 • สามารถใช้สิทธิ์โดยการรวมยอดเงินจากการซื้อหลายๆ ครั้งได้
 • ไม่สามารถรวมยอดซื้อของสินค้าทั่วไปกับสินค้าอุปโภคบริโภคได้
《เอกสารที่ต้องนำมาแสดง》
 • สิ่งที่ผู้ซื้อ (ไม่สามารถมอบอำนาจให้ตัวแทนได้) ต้องนำมาแสดง
 • ①หนังสือเดินทางของผู้ซื้อ
  • *ไม่สามารถใช้สำเนาได้ และต้องเป็นหนังสือเดินทางที่มีตราประทับการเข้าประเทศ (ผ่านการรับรอง)
  • *สำหรับชาวญี่ปุ่นที่พำนักอาศัยอยู่ในต่างประเทศต้องนำ "วีซ่าผู้พำนักในต่างแดน" หรือ "บัตรประจำตัวประชาชน" มาแสดง
  • *กรุณาแสดงบันทึกการซื้อที่ติดอยู่กับหนังสือเดินทางให้ศุลกากร ตรวจสอบในขณะเดินทางออกจากประเทศ
 • ②สินค้าที่ซื้อ
  • *เฉพาะสินค้าที่ซื้อในวันนั้นเท่านั้น
 • ③ใบเสร็จ
  • *ใบเสร็จที่เขียนด้วยลายมือหรือใบเสร็จที่ออกด้วยเครื่องอัตโนมัติจะไม่สามารถนำมาใช้ได้
  • *ไม่สามารถรวมยอดเงินกับใบเสร็จของสินค้าอื่นที่มีการซื้อในวันอื่นนอกเหนือจากวันที่มาทำรายการได้
 • ④บัตรเครดิต
  • *ใช้ได้เฉพาะเมื่อทำการซื้อของเท่านั้น
  • *ชื่อบนบัตรต้องตรงกับหนังสือเดินทาง
  • *บัตรเครดิตสำหรับนิติบุคคลจะไม่ได้รับสิทธิ์

  • ร้านค้าบางแห่งเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับขั้นตอนการยกเว้นภาษี กรุณาตรวจสอบข้อมูลร้านค้า