ACCESS INFORMATION

Get Direction

ACCESS GUIDE ①

1-1

ออกจากประตูตรวจตั๋วแล้วเลี้ยวขวา

1-2

มุ่งหน้าไปยังประตูทางออกหมายเลข 2 ของอาคารสถานี แล้วเลี้ยวซ้ายที่ตรงนี้

1-3

ออกจากประตูทางออกหมายเลข 2 แล้วเลี้ยวขวา

1-4

ไปสุดทางแล้วเลี้ยวซ้าย

1-5

ขึ้นรถบัส “สายอิออน ริงกู” ที่จะออกรถจากป้ายรถบัสที่เขียนว่า “มุ่งหน้าไปทางห้างอิออนมอลล์ ริงกู เซ็นนัน”

1-6

ประมาณ 15 นาที ก็จะไปถึงห้างอิออนมอลล์ ริงกู เซ็นนัน