ACCESS INFORMATION

ACCESS GUIDE ①

1-1

ทางออกสถานีJRชินซัปโปโร

1-2

ไปทางขวา

1-3

ไม่นานจะมองเห็นป้าย

1-4

ทางเข้า

ACCESS GUIDE ②

2-1

จุดตรวจตั๋วประตูทิศใต้ สถานี ชินซัปโปโร

2-2

จะมองเห็นทางเข้าได้จากจุดตรวจตั๋ว

Get Direction