ACCESS INFORMATION

ACCESS GUIDE ①

1-1

ออกจากช่องตรวจตั๋ว เลี้ยวขวา แล้วเดินตรงไปตามทางเดิน

1-2

เลี้ยวซ้ายก่อนหน้าที่จะถึงทางม้าลาย

1-3

จุดขึ้นรถชัทเทิลบัส

Get Direction