ACCESS INFORMATION

ACCESS GUIDE ①

1-1

สนามบินนาริตะ

1-2

1-3

สายไป AEON MALL นาริตะ ออกจากท่ารถบัส 28-C อาคารผู้โดยสารที่ 2 ประจำสนามบิน

1-4

AEON MALL นาริตะ ชั้น 1 ทางเข้า G

ACCESS GUIDE ②

2-1

Keisei Narita Station

2-2

วงเวียนหน้าสถานี ป้ายรถบัสหมายเลข 6

2-3

นั่งรถชัทเทิลบัสสายไป AEON MALL นาริตะ ใช้เวลาประมาณ 15 นาที

2-4

AEON MALL นาริตะ ชั้น 1 ทางเข้า G

Get Direction