ACCESS INFORMATION

Get Direction

ACCESS GUIDE ①

1-1

สนามบินนาริตะ

1-2

วงเวียนหน้าสถานี ป้ายรถบัสหมายเลข 6

1-3

นั่งรถชัทเทิลบัสสายไป AEON MALL นาริตะ ใช้เวลาประมาณ 15 นาที

1-4

AEON MALL นาริตะ ชั้น 1 ทางเข้า G