ACCESS INFORMATION

ACCESS GUIDE ①

1-1

กรุณาออกจากทางออกที่เห็นตรงหน้า แล้วเลี้ยวขวา

1-2

เมื่อออกไปด้านนอกแล้วกรุณาเลี้ยวขวา และเดินตรงต่อไป

1-3

จะพบบันได เมื่อเดินขึ้นไปจะเป็นสถานี Miyazaki Airport

1-4

ออกจากจุดตรวจตั๋วสถานี Miyazaki แล้วมุ่งไปทาง “เอคิมาจิ โจเมะที่ 1 อาคารใต้”

1-5

เลี้ยวซ้ายแล้วมุ่งไปทางประตูทิศตะวันออก

1-6

ออกจากประตูทิศตะวันออก เดินทางไปซ้ายมือ

1-7

รถบัสสายไป AEON MALL Miyazaki จะมาจอดที่จุดโดยสารตะวันออก 1

Get Direction