ACCESS INFORMATION

Get Direction

ACCESS GUIDE ①

1-1

ออกจากจุดตรวจตั๋วในสถานีแล้วไปทางขวา (ประตูฝั่งปราสาท)

1-2

เดินไปทางประตูฝั่งปราสาท ขึ้นรถบัสเส้นตะวันออกที่ท่ารถบัสหมายเลข 2

1-3

เมื่อลงรถที่ป้ายฮิโนเดะ ก็จะถึง AEON MALL Matsumoto ทางเข้าฮาเรนิวะ

ACCESS GUIDE ②

2-1

ออกจากจุดตรวจตั๋วในสถานีแล้วไปทางขวา (ประตูฝั่งปราสาท)

2-2

เดินไปทางประตูฝั่งปราสาท ข้ามทางม้าลายแล้วเดินตรงต่อไป

2-3

เดินตรงไปเรื่อยๆ จะเห็นที่ทำการไปรษณีย์ทางซ้ายมือ ให้เดินตรงต่อไป

2-4

จากนั้นจะเห็นหอคอยอยู่ทางขวามือ เดินตรงต่อไป

2-5

เดินไปอีกจะเห็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะอยู่ทางซ้ายมือ เดินต่อไป

2-6

AEON MALL Matsumoto ทางเข้าโซระนิวะจะอยู่ทางซ้ายมือ