ACCESS MAP

การเดินทาง

Get Direction

ล้อมรอบแผนที่

ACCESS GUIDE ①

01

ออกจากจุดตรวจตั๋วสถานีเท็นจินด้านประตูทิศเหนือ แล้วเดินตรงไป

02

ข้ามทางม้าลายแล้วเดินตรงไปอีก

03

เดินตรงต่อไปอีกพักหนึ่ง

04

ข้ามทางม้าลาย แล้วเลี้ยวซ้ายไปทางบริษัทจัดหาบ้าน

05

เดินตรงต่อไปอีกพักหนึ่ง

06

เลี้ยวซ้ายโดยยึดป้าย AEON MALL เป็นเครื่องหมาย

07

08

ACCESS GUIDE ②

01

ออกจากจุดตรวจตั๋วรถไฟฟ้าชินคันเซ็นของสถานีฮิโรชิม่า แล้วเดินไปตามทาง

02

ขึ้นรถที่ป้ายหน้าโรงแรม Sheraton Grand

03

ลงรถที่ป้าย AEON MALL Hiroshima Fuchu