ACCESS INFORMATION

Get Direction

ACCESS GUIDE ①

1-1

เมื่อออกจากประตูฝั่งขาเข้าเส้นทางระหว่างประเทศ จะพบประตูเข้าออกในรูปอยู่ตรงหน้า ให้ออกจากประตูนี้และเดินไปทางซ้าย

1-2

จะพบป้ายรถบัสที่จะมุ่งหน้าไปอาคารโดยสารเส้นทางภายในประเทศ ให้ขึ้นรถบัสสีฟ้าและสีเขียวจากตรงนั้นแล้วไปที่อาคารผู้โดยสารเส้นทางภายในประเทศ

1-3

ลงรถที่ป้ายรถบัสอันที่ 2 “สถานีรถไฟใต้ดินสนามบินฟุกุโอกะ อาคารผู้โดยสารเส้นทางภายในประเทศ” หลังจากลงรถแล้วให้เดินไปทางซ้าย

1-4

จะมองเห็นป้ายรถบัสที่เขียนว่า “อาคารผู้โดยสารเส้นทางภายในประเทศฝั่งทิศใต้ สนามบินฟุกุโอกะ” จากตรงนั้นให้ขึ้นรถที่ป้ายรถบัสซึ่งมุ่งหน้าไปยัง “ห้างอิออนมอลล์ ฟุกุโอกะ”

1-5

จากนั้นให้ลงรถที่ป้ายสุดท้าย “ห้างอิออนมอลล์ ฟุกุโอกะ” ก็จะไปถึงที่หมาย

ACCESS GUIDE ②

2-1

มุ่งหน้าไปยังอาคารผู้โดยสารรถบัสฮากาตะที่สถานีฮากาตะ เมื่อออกจากประตูฮากาตะงุจิ จะมองเห็นอาคารผู้โดยสารรถบัสฮากาตะอยู่ทางขวามือ ให้เดินไปทางนั้น

2-2

รถบัสที่จะไปห้างอิออนมอลล์ ฟุกุโอกะ จะออกจากชั้น 1 ของอาคารผู้โดยสารรถบัสฮากาตะ ให้เข้าไปโดยผ่านประตูทางเข้าในรูปและมุ่งหน้าไปที่จุดขึ้นรถหมายเลข 14

2-3

จุดขึ้นรถหมายเลข 14 จะอยู่ที่ด้านในสุดเมื่อเทียบจากประตูทางเข้าเมื่อสักครู่ ในรูปคือจุดขึ้นรถ ให้ขึ้นรถเพื่อไปยัง “ห้างอิออนมอลล์ ฟุกุโอกะ”

2-4

จากนั้นให้ลงรถที่ป้ายสุดท้าย “ห้างอิออนมอลล์ ฟุกุโอกะ” ก็จะไปถึงที่หมาย