ACCESS INFORMATION

Get Direction

ACCESS GUIDE ①

1-1

ตรงไปจากที่ตรวจตั๋วด้านตะวันตกของสถานี JR อาซาฮีคาวะ

1-2

ทางเข้าร้าน

ACCESS GUIDE ②

2-1

ด้านหน้าฝั่งบัสโรตารี่

2-2

เดินผ่านป้ายรถเมล์ไปไม่กี่เมตรแล้วเลี้ยวซ้ายตรงสัญญาณไฟจราจร
*สถานีจะอยู่ทางซ้ายมือ

2-3

ข้ามไฟจราจรแล้วตรงไป

2-4

ตรงขึ้นไปอีก

ACCESS GUIDE ③