ACCESS INFORMATION

ACCESS GUIDE

2-1

ออกจากทางเข้าออกโดยสารรถไฟชินคันเซ็นของสถานีฮิโรชิม่า แล้วเดินไปตามทางด้านขวา

2-2

2-3

2-4

โดยสารรถจากป้ายหน้าโรงแรม Sheraton Grand ท่าโดยสารหมายเลข 27

2-5

THE OUTLETS HIROSHIMA

Get Direction