ACCESS INFORMATION

Get Direction

ACCESS GUIDE ①

1-1

ออกจากช่องตรวจตั๋ว เลี้ยวซ้าย แล้วมุ่งหน้าไปยังทางออกทิศเหนือ

1-2

ที่ทางออกทิศเหนือของสถานีฮิระสึกะ ขึ้นรถบัสที่มุ่งหน้าไปยัง "ทางออกทิศใต้ของสถานีฮอน-อาสึกิ" ที่ชานชาลาหมายเลข 6

1-3

หลังจากลงรถที่ "ทวินซิตี้โอคามิ" แล้ว เดินต่อไปอีกนิดหน่อยจะถึงดิเอาท์เล็ต โชนัน ฮิระสึกะ (THE OUTLETS SHONAN HIRATSUKA)

ACCESS GUIDE ②

2-1

ออกจากช่องตรวจตั๋ว เลี้ยวขวา แล้วมุ่งหน้าไปยังทางออกทิศใต้

2-2

ที่ทางออกทิศใต้ของสถานีฮอน-อาสึกิ ขึ้นรถบัสที่มุ่งหน้าไปยัง "ทางออกทิศเหนือของสถานีฮิระสึกะ" ที่ป้ายรถเมล์หมายเลข 13

2-3

หลังจากลงรถที่ "ทวินซิตี้โอคามิ" แล้ว เดินต่อไปอีกนิดหน่อยจะถึงดิเอาท์เล็ต โชนัน ฮิระสึกะ (THE OUTLETS SHONAN HIRATSUKA)