ACCESS INFORMATION

Get Direction

ACCESS GUIDE ①

1-1

ออกจากประตูตรวจตั๋วแล้วเลี้ยวขวา

1-2

ลงบันไดเลื่อนแล้วเลี้ยวซ้าย

1-3

ข้ามทางเชื่อมชั้น 2 ก็จะถึงอิออนมอลล์ นางากุเตะ