ACCESS INFORMATION

ACCESS GUIDE ①

1-1

ออกทางประตูด้านทิศเหนือของสถานีโนโนะอิจิ

1-2

ออกจากประตูสถานีแล้วจะพบป้ายรถประจำทาง

1-3

ขึ้นรถบัสเส้นทางโฮคุริคุที่มุ่งหน้าไป "อิออน มอลล์ ฮาคุซัน"

1-4

ถึงอิออน มอลล์ ฮาคุซัน โดยใช้เวลาประมาณ 10 นาที

Get Direction